Strona Samorządu Uczniowskiego przy SP nr 1 w Żninie


Idź do treści

Menu główne:


Dyżury

DYŻURÓW UCZNIOWSKICH W ZESPOLE PUBLICZNYCH SZKÓŁ NR 1 W ŻNINIE

Dyżury uczniowskie w Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Żninie wprowadza się od dnia 20 lutego.


Osobą koordynującą sprawne działanie dyżurnych pozostaje opiekun Samorządu Uczniowskiego, wspierany przez przewodniczącego i zastępcę tegoż Samorządu.

Głównym celem wprowadzania dyżurów jest udzielenie pomocy dyżurującym nauczycielom, a tym samym utrzymanie porządku w budynku szkolnym i na boisku, zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu niektórych uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia prywatnego oraz podjęcie działań prozdrowotnych. Dyżurowanie w ZPS nr 1 wpływa na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie iuczy samorządności.


Każdy dyżurny winien być wyposażony w znaczek dyżurnego - plakietkę z napisem: DYŻURNY ZPS NR 1 ŻNIN

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (przy współudziale zastępcy i, oczywiście, za wiedzą wychowawcy klasy) dokona wyboru chętnych uczniów i rozpisze umiejscowienie poszczególnych uczniów w miejscach szkoły.

Zaleca się, by podział zespołu dyżurującego przedstawiał się następująco:
stary budynek - uczniów

I piętro- 2 uczniów
parter- 2 uczniów
boisko- 2-3 uczniów;
stara sala - 1 uczeń
nowa sala - 1 uczeń


W przypadku deszczu, zimnej lub bardzo mroźnej pogody uczniowie pełniący dyżur na boisku wzmacniają siły kolegów dyżurujących w budynku. Dyżurni z parteru nadzorują wchodzenie uczniów do budynku, wspierają ich koledzy schodzący z dyżuru na boisku.


Pod koniec dnia dyżurowania uczniowie dyżurni oddają komplet znaczków dyżurnego opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy. Ewentualne braki należy zgłosić.


Obowiązki dyżurnych:

  • nieopuszczanie swojego miejsca dyżuru bez wiedzy nauczyciela dyżurującego
  • czuwać nad bezpiecznym pobytem swych kolegów w szkole;
  • wypraszać uczniów na boisko szkolne, przy sprzyjającej aurze,
  • informować nauczycieli dyżurnych o każdej dostrzeżonej nieprawidłowości dotyczącej życia w grupie;
  • chronić odzież kolegów zawieszoną w szatni;
  • wykazywać czujność wobec przypadków niewłaściwego korzystania z sanitariatów;
  • zwracać szczególną uwagę na ewentualne przypadki dewastacji wyposażenia szkolnego;
  • wykonywać w sposób bezzwłoczny wszelkie polecenia nauczycieli;
  • pełnić dyżur w sposób sumienny i kulturalny w godzinach całego pobytu w szkole.

niedostosowania się Dyżurnego do swoich obowiązków wyciągane będą konsekwencje zgodne z Regulaminem Ocen z Zachowania


Samorządu Uczniowskiego

Bogucki Dawid

Piekarski Leszek


Powrót do treści | Wróć do menu głównego